Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden

Voorwaarden
Algemene voorwaarden Goudsmid-atelier Mieke

Bij bestelling bij Goudsmid-atelier Mieke gelden de volgende algemene voorwaarden:

1. Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle workshops, bestellingen via het internet, contante verkopen en aanbiedingen van Goudsmid-atelier Mieke en op alle met Goudsmid-atelier Mieke aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2 Indien de klant verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Goudsmid-atelier Mieke is ingestemd.
1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.4 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.
1.5 Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan welke elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Goudsmid-atelier Mieke in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
1.6 Goudsmid-atelier Mieke behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
1.7 Door het gebruik van de internetsite van Goudsmid-atelier Mieke, het plaatsen van een bestelling of aangaan van een workshop aanvaardt de klant deze Algemene Voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
1.8 Goudsmid-atelier Mieke is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de klant. Deze Algemene Voorwaarden zijn in dat geval eveneens onverkort van toepassing.

2. Aanbiedingen / overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen en webacties van Goudsmid-atelier Mieke zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.
2.2 Goudsmid-atelier Mieke behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de klant verstrekte opdracht per email is verzonden naar het door de klant opgegeven emailadres en/of een bevestiging is verstuurd van een workshop naar de klant. De klant en Goudsmid-atelier Mieke komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra deze orderbevestiging en/of bevestiging van de workshop aan klant is verzonden. De elektronische bestanden van Goudsmid-atelier Mieke gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.
2.4 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Goudsmid-atelier Mieke garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3. Prijzen en betalingen
3.1 Alle door Goudsmid-atelier Mieke vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, inclusief 21% BTW en bij bestellingen via internet exclusief Verzend- en Administratiekosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Prijswijzigingen en typfouten voorbehouden. De hoogte van de verzend- en administratiekosten staan op de betreffende internetsite vermeld. De bestellingen via het internet worden met een pakketdienst verstuurd. Wanneer de pakketdienst de zending kwijtraakt is Goudsmid-atelier Mieke en de pakketdienst nimmer aansprakelijk voor het aankoopbedrag van de klant mits anders schriftelijk overeengekomen.  
3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.
3.3 Goudsmid-atelier Mieke kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de klant, naar termijn van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.4 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
3.5 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:  - betaling vooraf op de bankrekening; de klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzend- en administratiekosten en eventuele kosten van het aangetekend versturen over op banknummer NL 95 PSTB 0004 8478 34 ten name van Goudsmid-atelier Mieke te EINDHOVEN, onder vermelding van factuurnummer en debiteurennummer.
- Voor betalingen vanuit het buitenland:
IBAN: NL 95 PSTB 0004 8478 34
BIC: PSTBNL21
3.6 Overeenkomsten waarvoor enige verschuldigde betaling 15 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst niet voldaan is, komen automatisch te vervallen. Wij stellen het overigens op prijs als u een bericht stuurt indien u de bestelling wilt laten vervallen.
3.7 Goudsmid-atelier Mieke behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving verkoopprijzen en verkoopvoorwaarden te veranderen.
3.8 Indien de prijsverhoging volgens lid 1 meer dan 10% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst binnen drie dagen te ontbinden.
3.9 Goudsmid-atelier Mieke mag de bij aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in rekening brengen.


4. Prijzen en betalingen (workshops) en Open Atelier lessenkaart
4.1 Alle door Goudsmid-atelier Mieke vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, inclusief 21% BTW.
4.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.
4.3 Goudsmid-atelier Mieke kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de klant, naar termijn van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4.4 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor andere workshops.
4.5 Workshops en bestellingen via het internet kunnen op de volgende manier worden betaald: - vooraf op onze bankrekening;  
de Klant maakt het verschuldigde bedrag over op banknummer NL 95 PSTB 0004 8478 34 ten name van Goudsmid-atelier Mieke te EINDHOVEN, onder vermelding van factuurnummer en debiteurennummer. - Voor betalingen vanuit het buitenland:
IBAN: NL 95 PSTB 0004 8478 34 BIC: PSTBNL21
- contante betaling vooraf aan de start van de workshop, indien op deze wijze overeengekomen.
4.6 De Open Atelier lessenkaart kan niet worden gerestitueerd, kan niet worden overgedragen aan anderen en hiermee kunnen geen artikelen worden aangekocht.

5. Regeling  
5.1 Goudsmid-atelier Mieke heeft de meeste artikelen van op voorraad. Internetbestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd:
Bij betaling vooraf versturen wij de bestelde artikelen in de regel binnen twee werkdagen na ontvangst van de betaling via een Pakketdienst. De genoemde levertijden zijn indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat. De klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd.
5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is of er zal een oplossing worden aangeboden. Vertragingen zullen aan de klant per email of telefonisch worden gemeld.
5.3 Levering vindt plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
5.4 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

6. Eigendomsvoorbehoud
6.1 Het eigendom van producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van enige overeenkomst aan Goudsmid-atelier Mieke verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten door Goudsmid-atelier Mieke aan de vervoerder ter beschikking zijn gesteld. Goudsmid-atelier Mieke biedt de mogelijkheid het vervoer te verzekeren (aangetekende post verzending); hiervoor worden kosten in rekening gebracht. Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening. Eventuele retourzendingen aan Goudsmid-atelier Mieke zijn voor rekening van de klant en moeten franco en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden.

7. Ruilen en herroepingrecht
7.1 De klant is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. De klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde producten. Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient u Goudsmid-atelier Mieke daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen acht werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. 7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Goudsmid-atelier Mieke de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3 De kosten voor eventuele retourzendingen aan Goudsmid-atelier Mieke zijn voor rekening van de klant en moeten franco en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden.
7.4 Artikelen die in de aanbieding zijn kunnen niet geruild worden.

8. Garantie en aansprakelijkheid
8.1 Goudsmid-atelier Mieke geeft een maand garantie op de aangekochte artikelen. Deze garantie geldt niet in het geval er sprake is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid, waterschade, bevriezing en verontreiniging. De toepasselijkheid van de garantie is ter beoordeling van Goudsmid-atelier Mieke.
8.2 Goudsmid-atelier Mieke is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Goudsmid-atelier Mieke. Goudsmid-atelier Mieke is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
8.3 Indien Goudsmid-atelier Mieke, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
8.4 Het is mogelijk dat Goudsmid-atelier Mieke op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Goudsmid-atelier Mieke is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

9. Overmacht
9.1 In geval van overmacht is Goudsmid-atelier Mieke niet gehouden haar verplichtingen naar de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen naar de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

10. Intellectueel eigendom
10.1 De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Goudsmid-atelier Mieke, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
10.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
10.3 Het is de klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Goudsmid-atelier Mieke, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

11. Persoonsgegevens
11.1 De gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door Goudsmid-atelier Mieke vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
- het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres;
- het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de site;
- het kunnen doen van (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbrieven;
- Goudsmid-atelier Mieke neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht;
- Goudsmid-atelier Mieke verstrekt geen klantgegevens aan derden.

12. Toepasselijk recht en bevoegd rechter
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
12.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

13 Workshops / cursussen
13.1 Workshops zijn kosteloos te annuleren acht kalender dagen voor de geplande datum(s). Het lesgeld dient 8 dagen voor aanvang van de workshop betaald te zijn op onze bankrekening tenzij anders vermeld op de factuur. Geschiedt de annulering binnen acht kalender dagen voor de geplande datum(s) dan komt het lesgeld toe aan Goudsmid-atelier Mieke. Bij onvoldoende aanmelding voor een workshop kan Goudsmid-atelier Mieke de workshop annuleren. Het minimale aantal deelnemers voor doorgang van een workshop is drie personen voor een cursus bedraagt dit aantal vijf personen.  
13.2 Alle prijzen van de workshops op de site zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

14 Diversen
14.1 Goudsmid-atelier Mieke is gevestigd te EINDHOVEN, Atilla 4, 5629 NA en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Oost Brabant nr. 17185041.
14.2 Gelieve alle correspondentie te zenden aan Goudsmid-atelier Mieke, Atilla 4, 5629 NA te EINDHOVEN of naar het emailadres zoals vermeld op de internetsite.
14.3 Wanneer door Goudsmid-atelier Mieke gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Goudsmid-atelier Mieke deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.

                                                                   

Terug naar de inhoud